Regulamentul oficial al concursului pe Instagram „Giveaway Green Beauty Box Garnier”

1
De Teodora Tirca
14 mai 2022

ORGANIZAT IN PERIOADA 14.05– 22.05.2022

SECTIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul Concursului “Castiga un Green Beauty Box Garnier” (denumit in continuare „Concursul”) este societatea SC Andreea Raicu International SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Andrei Muresanu nr 5, et 1, ap 2, sect 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20720/2017, avand C.U.I. RO 38619315, denumita in cele ce urmeaza „Organizator”.
 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a inceta Concursul, de a modifica sau suspenda Concursul, precum si dreptul de a schimba unilateral perioada de desfasurare a Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA II – TEMEIUL LEGAL

 1. Concursul este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia romana aplicabila.

SECTIUNEA III LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat si se desfasoara in mediul online, pe pagina de Instagram a Brand-ului Andreea Raicu (https://www.instagram.com/shop.andreearaicu/?hl=en)
 2. Concursul va incepe pe data de 14.05.2022, ora 10:00, si va dura pana pe 22.05.2022, ora 23:59:59, denumitain continuare“Perioada desfasurarii Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se inscrie in acest interval de timp nu va fi luat in considerare.

SECTIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minim 18 ani (impliniti pana la data inceperii Concursului), care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumitein continuare „Participantii”).
 2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.
 3. Prin inscriere la Concurs, Participantul se declara de acord cu obligatiile sale din prezentul Regulament pe care declara ca il cunoaste si accepta integral, expres si neechivoc.

SECTIUNEA V REGULAMENTUL CONCURSULUI

 1. Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 2. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului si in sectiunea Bio a paginii de Instagram mentionata la sectiunea 2 de mai sus.
  b. in urma unei solicitari scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, mentionata la Sectiunea 2 de mai sus.
 3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate si completate in conformitate cu prevederile Regulamentului.
 4. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea ori necunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre Participanti, cat timp acestea au fost puse la dispozitia Participantilor.
 5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului.

SECTIUNEA VI MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Mecanismul concursuluieste:
  a) Da tag la 3 prietene si raspunde la intrebarea: Tu ce faci pentru a ajuta planeta?
  b)urmareste pagina de Instagram a Brand-ului Andreea Raicu (https://www.instagram.com/shop.andreearaicu/?hl=en)si pagina de Instagram a brandului Garnier Romania (https://www.instagram.com/garnier.romania/?hl=en);
  c) like postarii in care este anuntat concursul.
 2. Inscrierile care nu respecta prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.
 3. Fara a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, iar in cazul in care sunt constatate neregularitati, respectiva inregistrare va fi invalidata.
 4. Castigatorul va fi ales prin extragere aleatorie si anuntat pe data de 23.05.2022, in postare Insta Story pe pagina mentionata la sectiunea 2.

SECTIUNEA VII PREMIILE

In cadrul acestui Concurs este acordat, prin extragere aleatorie, un premiu sub forma unui kit de produse Garnier, in valoare de 116,24 RON.

 1. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cost date mobile consumate).
 2. Castigatorul nu are posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a premiilor. Castigatorul este singurul beneficiar al premiului atribuit si nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat unor alte persoane.
 3. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui potential Castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Castigator insemnand ca respectivul Castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 4. Refuzul de a primi premiul trebuie sa fie expres exprimat in termen de maxim 24 ore de la data la care Organizatorul l-a instiintat pe Castigator de castigarea premiului sau tacit constand in lipsa de raspuns din partea Castigatorului timp de maxim 24 de ore de la data instiintarii Castigatorului de castigarea premiului. In caz de refuz din partea Castigatorului, premiul se atribuie rezervei, daca sunt indeplinite si de aceasta data conditiile de validitate de catre castigatorul rezerva.
 5. In cazul in care Castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, (persoanece nu au capacitate de exercitiu– neincluzand minoritatea) aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzand semnarea de catre curator a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiu si de participarea persoanei respective la Concurs.

SECTIUNEA VIII DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 1. Desemnarea castigatorului se va face prin extragere aleatorie.
 2. La jurizare participa toate inscrierile valide realizate in Perioada desfasurarii Concursului.
 3. Pentru premiu va fi desemnat un castigator si 3 rezerve. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile stipulate la Sectiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezerva a castigatorului respectiv, in ordinea jurizarii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare. Daca se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve si nu se finalizeaza corect validarea nici pentru ultima rezerva, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta ramanand in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA IX ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORULUI. ACORDAREA PREMIULUI

 1. Anuntarea castigatorului
  1.1. Anuntarea castigatorului se va face pe 23.05.2022, conform sectiunii 6 de mai sus.
  1.2. In cazul in care premiul Concursului se supune impozitarii, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordarii premiului, atunci se va solicita castigatorului si codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor castigate din premii.
  1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a castigatorului. In cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate si validate, premiul nu se mai acorda rezervelor si va ramane in proprietatea Organizatorului.
  1.4. In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat sau nu poate fi validat in termenele si in conditiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezerva a castigatorului respectiv, in ordinea jurizarii si se va urma aceeasi procedura de anuntare si validare.

1.5 Prin acceptarea premiului, Castigatorul acorda Organizatorului dreptul de a folosi numele si prenumele Castigatorului pentru promovarea si publicitatea Concursului, prin orice modalitate si canal de comunicare, nelimitat in timp si spatiu, fara plata unei remuneratii.

 1. Acordarea premiului
  2.1. Premiul va fi expediat prin curier, la adresa de resedinta furnizata de Castigator prin mesaj privat catre Andreea Raicu International, pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului pe Insta Story si printr-un mesaj privat.
  2.2. Participantul la Concurs, desemnat castigator in urma jurizarii, care refuza premiul pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
  2.3. In cazul in care premiul nu se poate acorda, in baza prevederilor prezentului Regulament, va ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de el cum considera de cuviinta.

SECTIUNEA X TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA XI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.
 2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (in continuare „GDPR”), privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia pentru finalizarea Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. Participantul poate solicita oricand Organizatorului stergerea datelor sale. Organizatorul stocheaza si prelucreaza datele Participantului pe teritoriul Romaniei. Organizatorul aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru securitatea datelor cu caracter personal ale Participantului, protejandu-le impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
 3. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
  a) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
  b) dreptul de opozitie potrivit caruia persoan avizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
  c) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
  i. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  ii. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 4. d) dreptul de a solicita stergerea datelor personale;
 5. e) dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;
 6. f) dreptul la portabilitatea datelor;
 7. g) dreptul de a se plange autoritatii de supraveghere sau de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantul va expedia Organizatorului o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul din Bucuresti, Str Andrei Muresanu nr 5, et 1, ap 2, sector 1.

Participantul are dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale, anume:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dulGral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti

Tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Participantul poate contacta in orice moment Organizatorul in legatura cu protectia datelor sale, astfel:

SECTIUNEA XII DIVERSE

 1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.
 2. Deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii pentru toti Participantii.